Algemene voorwaarden

Artikel 1. Werkzaamheden opdrachtnemer

De opdrachten worden uitgevoerd door een trainer van Start2Create. De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

1. voorbereidingswerkzaamheden, zoals onderzoek, oriëntatie op de werkplek, houden van interviews, ontwikkelen van materiaal, opstellen van een programma, uitvoeren van een test en analysewerkzaamheden. Een dagdeel omvat maximaal vier uur.
2. uitvoeren van een programma, zoals een teamdag, training, workshop, off-site. Een dagdeel bevat vier uur effectieve tijd.
3. besprekingen, zoals inhoudelijke besprekingen, voortgangsbesprekingen en evaluatiegesprekken.
4. Opleidingsprogramma 1 of 3 dagen.

In overleg met de opdrachtgever maakt Start2Create gebruik van professionals uit haar netwerk.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt zowel tot stand op basis van een schriftelijk akkoord als een mondelinge toezegging/akkoord.

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Start2Create brengt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, licht Start2Create de opdrachtgever hierover tevoren in.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen geeft Start2Create daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 brengt Start2Create geen meerkosten in rekening indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Start2Create kunnen worden toegerekend.

Artikel 4. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij van elkaar ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5. Honorarium & Kosten

1. De werkzaamheden die hierboven beschreven staan, worden in rekening gebracht op basis van het tarief dat in de opdrachtbevestiging beschreven staat. Over het honorarium wordt het hoge BTW tarief in rekening gebracht.
2. Als in het kader van de opdracht verblijf van trainers en deelnemers in een conferentieoord of hotel nodig is en/of een deelname aan een ontbijt, lunch of diner, dan zijn de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever met uitzondering van onze academy.
3. Voor reiskosten berekenen wij € 0,28 per kilometer gerekend vanaf ons kantoor in Berkel en Rodenrijs.
4. De benodigde reistijd wordt alleen in rekening gebracht als daar met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 6. Garantiebeperking & Aansprakelijkheid

Start2Create verricht de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De verplichting die wij met de opdracht aangaan heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Start2Create of onder onze verantwoordelijkheid werkende collega’s aanvaarden geen financiële aansprakelijkheid voor het effect van de door hen in opdracht uitgebrachte adviezen of verrichte werkzaamheden.

Artikel 7. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van omstandigheden die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
3. Voor zover Start2Create ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Start2Create gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Verplaatsing of annuleringen door Start2Create

1. Start2Create is gerechtigd zonder opgave van reden een training te verplaatsen naar een andere locatie, datum en/of tijdstip, in welk geval de opdrachtgever het recht heeft de verplaatste training, zonder kosten te annuleren.
2. Start2Create is gerechtigd zonder opgave van reden een training te annuleren, in welk geval de opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Start2Create betaalde prijs voor het geannuleerde onderdeel.

Artikel 9. Verplaatsingen of annuleringen door opdrachtgever

Herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand
1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

Annuleren trainingen
3. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Start2Create gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:
a. annulering binnen 6 weken voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten
b. annulering binnen 4 weken voor aanvang: 50% van de prijs
c. annulering binnen 2 weken voor aanvang: 100% van de prijs
4. Een geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de opdrachtgever de prijs aan Start2Create verschuldigd.
5. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 weken voor aanvang als genoemd in c en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
6. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Artikel 10. Betalingstermijn

1. Wij factureren na bevestiging van opdracht. De betalingstermijn is 14 dagen.
2. Start2Create, IBAN rekeningnummer NL 30 KNAB 0257 6427 14
3. BTW nummer NL 854411884 B01
4. Indien declaraties niet binnen 30 dagen betaald zijn, behoudt Start2Create zich het recht voor een aanvullende rentetoeslag van 1% per maand in rekening te brengen.
5. Als wij voor de invordering van achterstallige bedragen de diensten van derden inschakelen, is de opdrachtgever verplicht tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Start2Create zich de rechten en bevoegdheden voor die Start2Create toekomen op grond van de Auteurwet.
2. Het is de opdrachtgever/gebruiker niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst door Start2Create tot stand gebrachte teksten, modellen, ontwerpen, software, technieken, instrumenten en andere (cursus-)materialen of elektronische bestanden, blijven eigendom van Start2Create, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Start2Create eventueel verstrekte stukken zoals hierboven beschreven, zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Start2Create behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Trainingsruimte en hulpmiddelen

1. De opdrachtgever zorgt voor een geschikte trainingsruimte met minimaal een flip-over of whiteboard.
2. De opdrachtgever zorgt op verzoek van de trainer voor aanvullende hulpmiddelen.
3. De kosten voor trainingsruimte en hulpmiddelen zijn voor rekening van de opdrachtgever.


Certificeringen en keurmerken

Start2Create is ISO 9001 gecertificeerd, CRKBO geregistreerd en lid bij het NRTO.

Alle zakelijke opdrachten met betrekking tot training en opleiding worden uitgevoerd met inachtneming van de gedragscode beroep en bedrijf van de NRTO.

Start2Create
Etienne Verhoeff & Kyra van Leeuwen